privacy policy

Adatvédelmi tájékoztató

A Pécsi Kulturális Központ „Space Challenge 2024” pályázattal összefüggő adatkezeléséről

A Pécsi Kulturális Központ (továbbiakban: Központ) kiemelt figyelmet fordít a személyes adataid tisztességes és jogszerű kezelésére, azokat a jogszabályi követelményekkel összhangban kezeli. Ennek részleteiről az alábbiakban kérdés-válasz formában kapsz információkat.

Pontosan hol találhatók meg a jogszabályi követelmények?

A szabályrendszer többrétegű. A legfontosabb a GDPR néven is ismert ún. európai adatvédelmi rendelet (pontos elnevezéssel: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet), amely általánosságban szabályozza az adatkezelés folyamatát. Emellett a Központra irányadóak a közművelődésre vonatkozó jogszabály rendelkezései (egészen pontosan: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény).

E szabályok segítségével részletesebben is utána tudsz nézni az adatvédelmi szabályoknak, de ha konkrét kérdésed merül fel, azt a lenti elérhetőségeken is fel tudod tenni.

Ki kezeli pontosan az adataimat? Ki férhet hozzá az adataimhoz?

Az adatok kezelője a Pécsi Kulturális Központ.
Székhelye és levelezési címe: 7632 Pécs, Apáczai Körtér 1.

Képviselője: Pavlovics Attila, igazgató

Kapcsolattartó neve: Horzsa Gábor

E-mail cím: [email protected]

Az adatokhoz csak a Központ olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amelynek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok

Az adatkezeléssel összefüggésben technikai szolgáltató külső partnerre is szükség van, ezért a Központ a pályázat lebonyolításához szükséges weblap üzemeltetésére Nagy András János egyéni vállalkozót mint adatfeldolgozót alkalmazza. Az adatfeldolgozó hozzáfér az adataidhoz, de azokat a Központ utasításai szerint kezeli.

A Központ a személyes adatokat más címzett számára nem továbbítja vagy teszi megismerhetővé, a pályázatok elbírálásában közreműködő szakértők kizárólag anonim adatokhoz férnek hozzá.

Mire kellenek az adatok (mi az adatkezelés célja), és mely adatok kellenek?

A Központ a pályázat lebonyolítása céljából gyűjti és kezeli a pályázó nevét, a kapcsolódó jeligét, a pályaművet, és a hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum adatait.

Az adatok tőled származnak, így arra kérünk, hogy ha ezekben bármilyen módosítás vagy változás történne, jelezd nekünk a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy a rólad kezelt adatok pontosak maradhassanak.

Mi az adatkezelés jogalapja?

A pályázaton való részvétel a te önkéntes beleegyezéseden alapul a pályázat lebonyolítása azonban a Központ közfeladatának része, így az adatkezelés szükséges a Központ közfeladatainak végrehajtásához, konkrétan a tehetséggondozás- és tehetségfejlesztés feltételeinek biztosításához. E feladatokat törvény: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdése is nevesíti. Az adatkezelés jogalapja ezek alapján a közfeladat végrehajtása érdekében végzett adatkezelés (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont).

Mennyi ideig kezeli a Központ az adataimat?

A Központ a adatokat a pályázat lezárásáig, legkésőbb 2024. december 31-ig kezeli.

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz meg a Központ az adatok védelméért?

A Központ számos technikai és szervezési intézkedést tesz az adataid megfelelő biztonságáért, azért, hogy az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelését, véletlen elvesztését, megsemmisítését vagy károsodását megakadályozza. Sok más mellett ilyen intézkedések például a rendszereink vírusvédelme, az adatokról készített biztonsági másolat, illetve az adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal férhetnek hozzá a Központ munkatársai.

Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés alatt?

Az adatkezelés során téged, mint az adatkezelés érintettjét számos jogosultság illet meg. Ha élni szeretnél ezekkel, a fenti kapcsolattartási adatokon megteheted. Egyes jogosítványok minden körülmények között megilletnek, és a Központ eleget fog nekik tenni, mások a konkrét szituációtól függenek. A jogaid gyakorlásához a legtöbb esetben szükségünk van az azonosításodra, vagy valamely adat hiteles igazolására (pl. helyesbítés esetén).

A Központ legkésőbb 1 hónapon belül elbírálja a kérelmedet. Ha nagyon bonyolult kérdések merülnek fel, vagy valamilyen okból egyszerre nagyon sok igény érkezne, a Központ jogosult ezt 2 hónappal meghosszabbítani (de a meghosszabbításról is tájékoztat 1 hónapon belül).

Jogosult vagy meghatározott információkhoz hozzáférni, azaz jogod van arra, hogy a Központ tájékoztasson arról, hogy

• mely személyes adataid,
• milyen célból és jogalappal,
• milyen forrásból gyűjtve kezeli;
• mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
• a Központ kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
• az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során (általános adatvédelmi rendelet 15. cikk – hozzáféréshez való jog)

Megillet továbbá a helyesbítés joga is, ami a rád vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítását, helyesbítését jelenti (általános adatvédelmi rendelet 16. cikk – helyesbítéshez való jog).

Az adataid törlését is kérheted, ha

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük, kezeltük;
• visszavontad az adatkezeléshez adott hozzájárulásod (ha az a hozzájárulásodon alapult);
• eredményesen tiltakoztál az adatkezelés ellen;
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
• a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (általános adatvédelmi rendelet 17. cikk – törléshez való jog).

Ugyanakkor a kérésed ellenére a Központnak bizonyos esetekben nem kell törölnie az adatokat. Ilyen eset lehet, ha az adatkezelés szükséges:

• jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
• közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

Ha azt szeretnéd, hogy az adataidat aktívan ne kezeljük, de ne is töröljük, jogosult vagy a személyes adataid zárolását, az adatkezelés korlátozását is kérni, ha:

• vitatod a személyes adatok pontosságát (ekkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Központ ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
• ha tiltakoztál az adatkezelés ellen (a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Központ a tiltakozásnak helyt ad-e).
• az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását; vagy
• a Központnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez (az általános adatvédelmi rendelet 18. cikk – korlátozáshoz való jog),

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Közfeladatellátás érdekében végzett adatkezelés esetén jogosult vagy valamilyen saját helyzeteddel kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni. Ekkor a Központ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (általános adatvédelmi rendelet 21. cikk – tiltakozáshoz való jog).

Hova fordulhatok az esetleges panaszommal?

A személyes adatok megsértésével vagy az adatkezelésére vonatkozó kéréssel kapcsolatban az 1. pontban megjelölt kapcsolattartóhoz fordulhatsz. Amennyiben postai úton kívánsz panaszt tenni, azt a 7632 Pécs, Apáczai Körtér 1. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak címezve teheted meg. A Központ igyekszik megoldást találni az általad felvetett problémára.

Ha úgy gondolod, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatsz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391 1400, e-mail: [email protected], honlap: https://naih.hu).
Az adatvédelmi jogaid megsértése esetén bírósághoz is fordulhatsz, a pert – választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatod.